Иджыри Биографие къытхуегъэхь Не нашли то что искали? Акъсырэ Залымхъан Акъсырэ Залымхъан Лъэпкъ къафэхэр мыхьэнэшхуэ зи1э къэхъукъащ1эщ. Абыхэм Хьэлимэт къызыхуэтыншэу япэлъэщауэ жыпIэ хъунущ. Сабийхэм яригъащ1э къафэхэмк1э болъагъур ар хабзэгъэлъагъуэу зэрыщытыр. Iэщыж Борис Iэщыж Борис 6.

Добавил: Grojora
Размер: 44.51 Mb
Скачали: 89775
Формат: ZIP архив

Emin: все песни слушать онлайн или скачать mp3 бесплатно на

Бэрбэч Зубер Ажалу уо1эми жагъуэ Ди еджак1уэхэми анэхэмрэ анэшхуэхэмрэ папщ1э ятха тхыгъэхэм иджыпсту щыгъуазэ дащ1ынщ. ГъащIэр къазэрыхуэупса насып лъа-пIэм гухэхъуэгъуэ мылъытэ къарет зэщхьэгъусэхэм. Адрес редакции и издательства: Уэрэдхэр Сабий уэрэд Журт Биберд Журт Биберд Уэхъутэ Абдулыхь Уэхъутэ Абдулыхь Я гуф1эгъуэхэр къэзы1этыр, Я гугъехьыр зыгъэпсынщ1эр, Ныбжьэгъугъэр къуэшыныгъэм Тек1уэжауэ зыгъэбыдэр Я ц1ыху щ1ык1эу — адыгагъэрщ.

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Ат1э лъэщ1охьэ, и сэмэгурабгъур зрагъэгъуэт, ф1эхъус ирахри, ит1анэщ щеупщ1ыр. Къыдгуро1уэ, адыгэ хабзэ дахэхэр нэмысым, ц1ыхугъэм, л1ыгъэм, пэжыгъэм къыгуэх имы1эу епхауэ. Бейтыгъуэн ФатIимэ ГъащIэм къыддытетщ Нэхъыжьыф1хэу дади, нани, Гуащи, щауи, пщащэ ц1ык1уи — Псори, псори зыгъэдахэр, Зыгъэбжьыф1эр адыгагъэрщ.

  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ БЫТЬ МАМОЙ ВАЛЯЕВА СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Азамат ПХЕШХОВ

Тхьэзэплъ Хьэсэн Тхьэзэплъ Хьэсэн Си гуапэу псалъэ естыну сыхуейт пщ1э ин зи1э,унагъуэ лъащ1эр быдэу зэтезы1ыгъэ,хабзэгъэлъэагъуэу пэжыр зи гъуазэ,ф1ык1э жылэм зи ц1э къра1уэ ди нэхъыжьыф1 ветеранхэм я советым и лэжьак1уэ …….

Жыкъуэ Гъумар Жыкъуэ Гъумар Щ1алэ ц1ык1ум зыри жимы1эу 1ужыжащ.

Быным я дунейр яхуэзыгъэнэху, я гъащIэр яхуэзыгъэIэфI анэ псоми дохъуэхъу махуэшхуэмкIэ. Адыгагъэ, ц1ыхугъэ, адыгэ напэ, ек1у, емык1у жыхуэт1эхэр ф1ыуэ зэхащ1ык1ыу, я щхьэм пщ1э хуащ1ыжыфрэ загъэлъэп1эфу, я адэ-анэм, я лъэпкъым хуагъэфащэ хъунумрэ мыхъунумрэ зэхагъэк1ыфу ди сабийхэр къэгъэтэджыныр адэ-анэхэми, егъэджак1уэхэми — дэтхэнэ балигъми ди къалэн нэхъыщхьэщ. ЩIэблэмкIэ яIэ хъуэпсапIэхэр нахуапIэ хъууэ, абы-хэм я гузэвэгъуэ ямылъагъуу, я гулъытэ щымыщIэу, гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ быным кърату куэдрэ Тхьэм игъэпсэу.

Нэхущ Чэрим Бжьыхьэ гъуэплъым псалъэу къыхэсха Унагъуэм и махуэм ирихьэлIэу абыхэм къахуэупсащ Зэхуэпэжыныгъэм, лъагъуныгъэм и дамыгъэмкIэ.

Балъкъыз Батий Балъкъыз Батий Кумахуэ Хужь Кумахуэ Хужь КъуэщIысокъуэ Марьянэ «КъудамэщIэ» — япэ тхылъ 1. Курсы 22 курса дополнительного образования от 1 руб. Балъкъэр Фоусэт Адыгэбзэ Ыбн им следуют всему адыгскому народу!

  БЛАНК СЗВ-КОРР В 2017 ГОДУ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Аслъэн Iэсият Бжьыхьэ жэщ Къуэдзокъуэ Лэкъумэн Губгъуэ Адыгэ уэрэдыр здынэмысрэ зи щхьэфэ имы1эбэрэ гъуэтыгъуейщ. Къагъырмэс Борис Бажэмрэ дзыдзэмрэ Зыгуэр къыпщыщIамэ, зи цIэ къипIуэр арат.

Си Анэ Дахэ Си Анэ 1Эф1 — Скачать mp3 бесплатно

Щомахуэ Залинэ «КъудамэщIэ» — япэ тхылъ 1. Сабийхэм яригъащ1э къафэхэмк1э болъагъур ар хабзэгъэлъагъуэу зэрыщытыр.

Абазэ Албэч Абазэ Албэч Анэр нэщи, адэр лъэпкъщ.